top of page

UNIZO komt op in Aartselaar

Download hier ons memorandum voor de lokale gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2024.

#unizokomtopinaartselaar

1.png

1. Een sterk team ten dienste van de lokale economie


Wij vragen één duidelijk aanspreekpunt voor alle vragen van onze ondernemers. Een voltijds ambtenaar lokale economie heeft daarin een cruciale rol. Hij of zij zorgt voor een onthaal van nieuwe ondernemers en gaat op zoek naar opportuniteiten voor ondernemers. Ook het aanleggen van een databank met alle ondernemers in de gemeente valt volgens ons onder deze bevoegdheid.

De bevoegdheden lokale economie, middenstand en markten dienen bij één en dezelfde schepen te liggen. Net zoals de ambtenaar lokale economie heeft ook de schepen idealiter een ondernemende spirit. Het belang van lokale jobbeurzen en infosessies rond overheidsopdrachten e.d. moeten voor hen de logica zelve zijn.

2. Een vlotte bereikbaarheid tijdens openbare werken

 

De komende jaren staan er heel wat openbare werken op de planning, die een grote impact hebben op de activiteiten van ondernemers en onze middenstand. Wij vragen een gestructureerd masterplan openbare werken, dat op basis van een impactanalyse rekening houdt met alle belanghebbenden.

Een goed stakeholdermanagement moet er bovendien voor zorgen dat alle geïmpacteerde ondernemers betrokken worden. Het moet gaan om meer dan enkel bevragingen, maar ook interactief samen overleggen om tot een gedragen oplossing te komen. Zo moet er binnen een stuurgroep ruimte zijn voor feedback, om samen te overleggen, samen te brainstormen over alle uitdagingen.

Wij vragen een proactieve communicatie voor, tijdens en na de werken: tijdig, volledig en via verschillende kanalen. Flankerende maatregelen, zoals parking, bewegwijzering, financiële ondersteuning, e.d. zijn bovendien niet meer dan logisch.

Onze gemeente stelde het meest gunstige scenario voor aan AWV m.b.t. de heraanleg van de A12. Het is aan de volgende legislatuur om dit verder vast te houden. Wij zijn alvast opgelucht en dankbaar dat de werken Kapellestraat niet samenlopen met ondertunneling A12. Wel heerst er enige bezorgdheid rond de tijdelijke locatie van de wekelijkse markt tijdens de werken.

3. Een toekomstbestendig mobiliteitsplan

 

Zowel voor klanten, toeleveranciers als potentiële medewerkers is een goede bereikbaarheid essentieel. Daarbij moet soms iets meer out of the box gedacht worden. Een toekomstgericht vervoersplan speelt daar best op in.

De huidige parkeergelegenheid in het centrum is alvast een positieve zaak en moet absoluut behouden blijven en voorzien worden van een duidelijke signalisatie en bewegwijzering. Die bewegwijzering is ook elders in onze gemeente noodzakelijk. Zo moet er een betere bewegwijzering naar de KMO-zone Ooievaarsbos voorzien worden, zodat deze vlot bereikbaar is.
 

In het kader van een gezonde mobiliteitsmix moeten alternatieven aangemoedigd worden. Zo zijn overdekte en goed verlichte fietsenstallingen in de nabijheid van de centrum-as onmisbaar, net zoals oplaadstations voor fietsen.

In de mobiliteitsmix verwachten we ook een goede afstemming tussen de verschillende overheden en vervoersmodi. Inzake openbaar vervoer krijgt De Lijn soms te veel beslissingsrecht. Een degelijke mobiliteitsstudie moet onze voorstellen en suggesties beter staven.

Bekijk alternatieven, zoals aanpassingen aan de weginfrastructuur, die de snelheid automatisch doen verminderen in plaats van een wildgroei aan trajectcontroles en gasboetes.

4. Een voortrekkersrol en ondersteuning inzake duurzaam ondernemen

 

Onze gemeente moet een voortrekkersrol spelen inzake duurzaam ondernemen, door zelf het goede voorbeeld te geven, maar ook lokale ondernemers te ondersteunen. Een voltijdse duurzaamheidscoördinator moet ondernemers informeren, samenbrengen en inspireren op thema’s zoals energietransitie, snoeien in energieverbruik, circulair ondernemen en de verschillende lokale en bovenlokale subsidiemogelijkheden. Geef in het gemeenteblad ook voldoende aandacht aan bedrijven die reeds op de duurzaamheidskar sprongen. Hang bij het toekennen van overheidsopdrachten ook meer gewicht aan duurzaamheid en nabijheid, eerder dan enkel te kijken naar het bedrag.

Maak de keuze om te besparen door te vereenvoudigen en te digitaliseren. De digitale transformatie moet mee vanuit de gemeente gedragen worden.

5. Een gezond en aantrekkelijk ondernemersklimaat

 

Ondernemers zijn tevreden dat er geen wildgroei aan belastingen is in Aartselaar. We vragen om geen extra belastingen in te voeren en deze ook niet te verhogen. Toch missen we de nodige financiële stimuli.

Soms kan je als gemeente ook een aantal dingen sturen, zodat de ondernemers hier voordeel aan hebben. Zo zorgt de kerstmarkt op de parking van het CC ervoor dat er veel parking weggenomen wordt, maar ook dat er geen koppeling meer is naar de handelaars en horeca in het centrum. Deze gebeurtenis zou de middenstand in het dorp meer ten goede komen als ze rond het Laar kan plaatsvinden.

bottom of page